Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Okrskové volební komise pro volbu prezidenta republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018

 

 Zájemci o práci ve volební komisi se mohou hlásit:

- na oboru Kancelář městské části (odd. volených orgánů):

- tel. č. 220 189 146,  220 189 190,  220 189 161 nebo 775 415 806

(mklofacova{zavináč}praha6{tečka}czmdragounova{zavináč}praha6{tečka}cz., idufkova{zavináč}praha6{tečka}cz )

 

- osobně v budově Úřadu MČ Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6, patro, kancelář 403

Kontakt pro volební strany – tel. 220 189 190 (pí Dufková – idufkova{zavináč}praha6{tečka}cz)

 

1. ustavující zasedání okrskových volebních komisí

se bude konat v kongresovém sále Fakulty tělesné výchovy a sportu, Jose Martiho 31, Praha 6, v úterý  dne  19. prosince  2017 od 12:00 a 14:00 hod.

Na Městské části Praha 6 se bude volí ve 104 volebních místnostech. Členy okrskové volební komise delegují volební strany a na neobsazená místa členy jmenuje starosta z řad občanů.

Každá komise si na ustavujícím zasedání, zvolí předsedu  a místopředsedu. Minimální počet členů komise je ze zákona 5, ale komise budou většinou 7 členné, a to včetně zapisovatele, kterým je starostou jmenován pracovník Úřadu městské části a zajišťuje administrativní práce.

 

Odměna za práci v komisi

Výši odměny stanovuje vyhláška  294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky.

Zvláštní odměna člena okrskové volební komise za výkon funkce činí v případě předsedy 1.600 Kč, v případě zapisovatele 1.500 Kč a v případě člena 1.300 Kč. V případě konání druhého kola volby prezidenta republiky se odměna za výkon funkce člena, zapisovatele a předsedy okrskové volební komise zvyšuje o 200 Kč.

 

Z odměny je strhávána 15 % srážková daň, pokud si člen nepožádá o slevu na dani a nevyplní „Prohlášení poplatníka daně ..“ (viz příloha dotazníku člena komise)

Členství ve volební komisi končí 15 dnů po vyhlášení výsledků II. Kola voleb.

V případě, že se člen okrskové volební komise některého z jednání komise nezúčastnil, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně zkrátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních okrskové volební komise.

Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě odměny i paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.

Členství v okrskové volební komisi je jiným úkonem v obecném zájmu.

 

Členství ve volební komisi

Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva a který není kandidátem na prezidenta republiky

Delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem volby prezidenta /tj. nejpozději do 13.12.2017/ jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise může občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu České republiky a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje..

Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, anebo jméno a příjmení občana, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu písemně pověřena a která kopii písemného pověření k seznamu přiloží

Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena či náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové zařazeni a telefonické či elektronické spojení (e-mail nebo č. datové schránky).

Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise, jmenuje před jejím prvním zasedáním, členy na neobsazená místa starosta.

Členství vzniká složením slibu tohoto znění: "Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky." Slib skládá delegovaný nebo jmenovaný zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce.

Členství zaniká úmrtím, vzdáním se, odvoláním, pozbytím státního občanství a ve dnech volby prezidenta, nevykonává-li člen okrskové volební komise svoji funkci a jeho nepřítomnost trvá déle než 3 hodiny.

 

Dufková Ivana – tel. 220 189 190

4. patro ÚMČ, kancelář 402

E-mail: idufkova{zavináč}praha6{tečka}cz

 

 


--- konec tisknuté stránky praha6.eu/informace-o-okrskovych-volebni ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz